Privacy policy

Gegevens die ik verzamel

Om je bestelling te kunnen voldoen of een opdracht uit te voeren, moet je bepaalde gegevens aan mij overleggen, zoals je naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door jou bestelde product. Als je direct contact met me opneemt (bijvoorbeeld wanneer je een custom bestelling plaatst) kan je er ook voor kiezen om mij additionele persoonlijke informatie te geven.

 

Waarom ik je gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik

Ik vertrouw op een aantal wettelijke grondslagen om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:

 • Waar nodig om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik je gegevens gebruik om je bestelling te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden;

 • Indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over jouw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving;

 • en voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals het leveren en verbeteren van mijn diensten. Ik gebruik jouw gegevens om de door jou gevraagde diensten te verlenen en in mijn legitieme belang voor het verbeteren van mijn diensten.

 

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking

De gegevens van mijn klanten zijn belangrijk voor mijn onderneming. Ik deel jouw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:

 • Etsy. Ik deel gegevens met Etsy waar nodig om je mijn diensten te kunnen verlenen en om mijn verplichtingen zoals beschreven in zowel Etsy's Verkoperbeleid en Gebruiksvoorwaarden na te komen.;

 • Dienstverleners. Ik schakel bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan mijn shop te leveren, zoals bezorgers. Ik zal je persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.

 • Bedrijfsoverdrachten. Als ik mijn onderneming verkoop of een fusie aanga, kan ik je gegevens als onderdeel van die transactie bekendmaken, maar alleen zover dat wettelijk is toegestaan.

 • Naleving van wetten. Ik kan jouw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goeder trouw van mening ben dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

Dataretentie

Ik bewaar je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om je mijn diensten te leveren en zoals beschreven in mijn Privacybeleid. Ik kan echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaar ik je gegevens 5 jaar lang.

 

Jouw rechten

Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Ik beschrijf die rechten hieronder:

 • Toegang. Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die ik van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met mij opnemen.

 • Wijzigen, beperken, verwijderen. Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar ik om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal ik je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.

 • Bezwaar. Je kunt bezwaar maken tegen mijn verwerking van sommige van je gegevens op basis van mijn legitieme belangen en het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.

 • Klachten. Als je in de EU woont en je zorgen over mijn gebruik van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

 

Hoe je contact met me kan opnemen

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Ilona Bal/Grphx, de gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen of zorgen hebt, kan je contact met me opnemen via ilona.grphx@gmail.com.

 

Of je kunt een brief sturen naar:

Ilona Bal, Tarakanpad 5, 3072AV Rotterdam, Nederland.

Information I collect

To fulfil your order or to execute an assignment, you must provide me with certain information, such as your name, email address, postal address, payment information, and the details of the product that you’re ordering. You may also choose to provide me with additional personal information, if you contact me directly.

Why I need your information and how I use it

I rely on a number of legal bases to collect, use, and share your information, including:

 • as needed to provide my services, such as when I use your information to fulfil your order, to settle disputes, or to provide customer support;

 • if necessary to comply with a legal obligation or court order or in connection with a legal claim, such as retaining information about your purchases if required by tax law; and

 • as necessary for the purpose of my legitimate interests, if those legitimate interests are not overridden by your rights or interests, such as providing and improving my services. I use your information to provide the services you requested and in my legitimate interest to improve my services.

 

Information Sharing and Disclosure

Information about my customers is important to my business. I share your personal information for very limited reasons and in limited circumstances, as follows:

 • Etsy. I share information with Etsy as necessary to provide you my services and comply with my obligations under both the Etsy Seller Policy and Etsy Terms of Use.

 • Service providers. I engage certain trusted third parties to perform functions and provide services to my shop, such as delivery companies. I will share your personal information with these third parties, but only to the extent necessary to perform these services.

 • Business transfers. If I sell or merge my business, I may disclose your information as part of that transaction, only to the extent permitted by law.

 • Compliance with laws. I may collect, use, retain, and share your information if I have a good faith belief that it is reasonably necessary to: (a) respond to legal process or to government requests; (b) enforce my agreements, terms and policies; (c) prevent, investigate, and address fraud and other illegal activity, security, or technical issues; or (d) protect the rights, property, and safety of my customers, or others.

 

Data Retention

I retain your personal information only for as long as necessary to provide you with my services and as described in my Privacy Policy. However, I may also be required to retain this information to comply with my legal and regulatory obligations, to resolve disputes, and to enforce my agreements. I generally keep your data for the following time period: 5 years.

Your Rights

If you reside in certain territories, including the EU, you have a number of rights in relation to your personal information. While some of these rights apply generally, certain rights apply only in certain limited cases. I describe these rights below:

 • Access. You may have the right to access and receive a copy of the personal information I hold about you by contacting me using the contact information below.

 • Change, restrict, delete. You may also have rights to change, restrict my use of, or delete your personal information. Absent exceptional circumstances (like where I am required to store data for legal reasons) I will generally delete your personal information upon request.

 • Object. You can object to (i) my processing of some of your information based on my legitimate interests and (ii) receiving marketing messages from me after providing your express consent to receive them. In such cases, I will delete your personal information unless I have compelling and legitimate grounds to continue using that information or if it is needed for legal reasons.

 • Complain. If you reside in the EU and wish to raise a concern about my use of your information (and without prejudice to any other rights you may have), you have the right to do so with your local data protection authority.

 

How to Contact Me

For purposes of EU data protection law, I, Ilona Bal/Grphx, am the data controller of your personal information. If you have any questions or concerns, you may contact me at ilona.grphx@gmail.com.

 

Alternately, you may mail me at:

Ilona Bal, Tarakanpad 5, 3072AV Rotterdam, Nederland

Graphic Design

Logo

Visuele identiteit

Huisstijl

Webdesign (& development)

Infographics

Drukwerk

Presentaties

Digitale ontwerpen

Contact

+31 (0) 6 289 22 086

ilona.grphx@gmail.com

Postadres

 

Tarakanpad 5

3072AV Rotterdam

Binnenkort:

Nieuwe

schilderijen!

instagram.png
whatsapp.png

 © 2020, all rights reserved / Design by Grphx • Art & Design / KvK 63189038  / Algemene VoorwaardenPrivacy policy